Company Logo

Alumni Yuh Hua ( 2016/2017)

 


育华校友会 (2015/2016)

 


1. 顾问:  

2. 主席: 刘崇德 (012-5060800)

3. 副主席: 钟怡和 (016-5688878)

4. 总务: 潘金杰 (016-5655558)

5. 副总务: 林福森 (017-5269193)

6. 财政: 郑世宥 (012-5134395)

7. 文书: 陈荣华 (012-5205795)

8.

福利:

郑世宣 (017-5949535)


9. 理事:

柯才泉 (016-5380933)
钟廷光 (012-4006963)
钟木兴 (05-5498226)
林亚华 (017-6836237)
伍日明 (012-5088822)


10. 查数: 方天海 (012-4157305)
郭迪鑫 (05-2414581)

  
 

学校简介

Kod Sekolah: ABC 2104

SJK (C) YUH HUA, IPOH
Taman Pertama, 
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan. 

Tel : 05-2542245
Fax : 05-2428508

email: This e-mail address is being protected from spambots。You need JavaScript enabled to view it。  

 

Enrolmen Guru   
  L P Jumlah
Guru  4 35 39
Bukan Guru 1 8 9

Enrolmen Murid

 

L

P

Jumlah
Tahun 1 50 39 88
Tahun 2 50 43 93
Tahun 3 57 56 113
Tahun 4 54 42 96
Tahun 5 52 53 105
Tahun 6 55 60 115

Jumlah 317 293 610

学校地图

map
Powered by 2day2moro